Pressrum

Följ Nets

DIBS Payment Services till First North - Stärker förutsättningarna för fortsatt snabb och lönsam tillväxt

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2007 08:48 CEST

Styrelsen för DIBS Payment Services AB (publ) har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i bolaget och samtidigt ansöka om upptagande till handel på First North. * Spridningen av ägandet sker genom ett erbjudande om förvärv av 2 378 000 aktier, i form av dels 739 488 nyemitterade aktier, dels 1 638 512 befintliga aktier. * Försäljningspriset är 36 kronor per aktie. * Förutsatt fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 26,6 Mkr före emissionskostnader. * Beräknad första dag för handel av aktien på First North är den 18 juni. DIBS har uppvisat en stark finansiell utveckling de senaste åren. Föreliggande nyemission underlättar fortsatt expansion genom såväl nyetableringar som förvärv. – Som marknadsledare i Norden med egen stark historisk tillväxt och lönsamhet, i en snabbväxande bransch, har vi mycket goda förutsättningar för att skapa ett ökat aktieägarvärde. Med utgångspunkt i vår starka position ska vi ta en aktiv roll i branschens konsolidering. Listningen på First North är en viktig del i vår förvärvsstrategi, säger Eric Wallin, VD DIBS Payment Services AB. Bakgrund och motiv DIBS har vuxit i takt med att e-handeln tagit marknadsandelar från den traditionella handeln, och som en effekt av att Internetrelaterade betalningar brett ut sig till områden som tidigare enbart gick att genomföra via kontanttransaktioner. Expansionen har skett genom ökade volymer från befintliga kunder, tillkomsten av nya kunder och genom förvärv. Styrelsen bedömer att fortsatt tillväxt kommer att ske genom att ta nya kunder på befintliga marknader, följa befintliga kunder in på nya marknader, förvärva konkurrenter samt genom att befintliga kunders försäljning ökar i takt med e-handelns förväntade tillväxt. Föreliggande nyemission bedöms underlätta denna expansion. En anslutning av DIBS aktie till First North förväntas ge positiva effekter i form av ökad uppmärksamhet från kunder, allmänhet och massmedia. Ökad kännedom om DIBS varumärke och erbjudande innebär även förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. DIBS i korthet DIBS är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Bolaget grundades 1998 och har varit marknadsledare sedan starten av den kommersiella e-handeln. Genom ett samgående mellan svenska DebiTech AB och danska DIBS A/S bildades DIBS Payment Services AB sommaren 2006. Bolaget har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. DIBS huvudsakliga uppgift är att säkert och enkelt hantera betalningstransaktioner från privatkunden till handlarens finansiella partners såsom kortinlösare och banker. DIBS betjänar cirka 5 000 handlare från 17 länder varav ett antal välkända nordiska företag. Intäktsmodell Intäktsmodellen bygger på en hög andel återkommande intäkter. Intäkterna ökar i takt med tillkomsten av nya kunder och tillväxt i den hanterade transaktionsvolymen. En stor del av kostnaderna är fasta och ökar inte vid tillväxt av abonnemangs- och transaktionsintäkter från befintliga kunder. Följaktligen har bolaget en hög grad av skalbarhet där tillväxt i intäkter och effektiv drift är väsentligt för resultatet. Finansiell utveckling DIBS har under den senaste treårsperioden uppvisat en genomsnittlig omsättningstillväxt överstigande det finansiella målet om 25 procent per år. Sedan januari 2006 har bolaget etablerat verksamhet i Norge och Finland samt expanderat försäljnings- och supportfunktionerna, och genom nämnda personalrekryteringar och etableringar på nya marknader är grunden lagd för fortsatt hög tillväxt. DIBS hade vid utgången det första kvartalet 2007 inga räntebärande skulder och en kassa om cirka 22 Mkr. Soliditeten uppgick till cirka 80 procent. Finansiella mål Styrelsens mål är att den genomsnittliga organiska omsättnings-tillväxten, förutsatt rådande marknadsläge, skall överstiga 25 procent per år under kommande treårsperiod. Vidare är det styrelsens mål att den genomsnittliga EBITDA-marginalen ska överstiga 25 procent under kommande treårsperiod samt att bibehålla lämplig nettokassa och hög soliditet så länge bolaget befinner sig i en fas av hög tillväxt och förvärvsmöjligheter finns. Ingen utdelning förutses under de närmaste åren. Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services DIBS aktier förväntas att tas upp till handel på First North vid Stockholmsbörsen från och med den 18 juni 2007. Styrelsens ambition är att sedermera ansöka om notering på Stockholmsbörsens Nordiska lista. * Spridningen av ägandet sker genom ett erbjudande om förvärv av 2 378 000 aktier, i form av dels 739 488 nyemitterade aktier, dels 1 638 512 befintliga aktier. * Priset är 36 kronor per aktie. * Förutsatt att nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget 26 621 568 kronor före avdrag för emissionskostnader. * En handelspost består av 100 aktier. Minsta teckning i erbjudandet ska avse två handelsposter. * Courtage utgår ej. Rådgivare och Lead Manager för erbjudandet är HQ Bank. Avanza är Co-manager. Tidsplan * Anmälningsperiod: 21 maj – 5 juni 2007 * Beräknat datum för offentliggörande av utfallet: 8 juni 2007 * Betalning: Kontant, senast 13 juni 2007 * Handel vid First North beräknas påbörjas omkring den 18 juni 2007 Prospekt avseende erbjudandet tillhandahålls på www.dibs.se, www.hq.se och www.avanza.se samt hos DIBS Payment Services AB (publ), Kungsbroplan 2, 101 23 Stockholm och hos HQ Bank AB, Norrlandsgatan 15D, 103 71 Stockholm. För ytterligare information, vänligen kontakta: Eric Wallin, VD DIBS, telefon: 08-527 525 03 eller mobil: 070-329 77 74 Anmälan om teckning av aktier i erbjudandet sker i enlighet med instruktioner i prospektet. DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av säkra, enkla och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen 5 000 kunders transaktioner och har 45 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn, Ålborg och Helsingfors.
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se